Score:0

ข้อผิดพลาด ubuntu 20 + xrdp: ไม่พบการแสดงผลในระบบที่มีอยู่

ธง cn

ไม่ทำงานโอเวอร์คล็อก พยายามบทความนี้ไม่ประสบความสำเร็จ โอเวอร์คล็อก nVidia RTX 3070 ETH ใน Ubuntu20.04: nvidia-settings -a GPUGraphicsClockOffset/GPUMemoryTransferRateOffset ไม่ทำงาน

อาจมีบางอย่างที่มี win10 + xrdp มากมาย

guiverc avatar
cn flag
โปรดชี้แจงรายละเอียดการเผยแพร่ของคุณ ในชื่อเรื่องที่คุณพูดถึง Ubuntu 20 ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงที่สุดคือ Ubuntu Core 20 หรือผลิตภัณฑ์ *snap* เท่านั้น (เนื่องจากใช้รูปแบบ 20 หรือ *year*) แต่คุณยังได้แท็กผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็น Ubuntu 20.04 LTS (เช่น . ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ *deb* ซึ่งสามารถใช้แพ็คเกจ *snap* ได้) 20 & 20.04 เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของ Ubuntu ดังนั้นโปรดชี้แจง

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา