Score:0

libcurl และ libcrypto คอมไพล์ข้ามแขน

ธง mz

พยายามรวบรวมรหัสด้วย ARM ลงในแขน

  1. ดาวน์โหลดโค้ดและติดตั้งด้านล่าง $sudo apt-get ติดตั้ง libssl-dev $sudo apt-get ติดตั้ง libcurl4-openssl-dev $sudo apt-get ติดตั้ง lib32z1-dev
  2. ติดตั้ง "arm-linux-gnueabi" ผ่าน apt-get ใน Ubuntu
  3. เปลี่ยน Makefile ด้วยการคอมไพล์ข้ามเป็น CROSS_COMPILER ?= arm-ลินุกซ์-gnueabi-gcc
  4. ทำ สังเกตได้ดังนี้

s.o src/test/test_module_1.o src/test/test_module_2.o src/test/test_module_3.o -L/usr/local/lib -lcurl -lpthread -lcrypto -lssl -lz /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: การข้ามที่เข้ากันไม่ได้ /usr/local/lib/libcurl ดังนั้นเมื่อค้นหา -lcurl /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: การข้ามที่เข้ากันไม่ได้ /usr/local/lib/libcurl เมื่อค้นหา -lcurl /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: การข้ามที่เข้ากันไม่ได้ /usr/local/lib/libcurl ดังนั้นเมื่อค้นหา -lcurl /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: การข้ามที่เข้ากันไม่ได้ /usr/local/lib/libcurl เมื่อค้นหา -lcurl /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: ไม่พบ -lcurl /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: ไม่พบ -lcrypto /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: ไม่พบ -lssl /usr/lib/gcc-cross/aarch64-linux-gnu/9/../../../../aarch64-linux-gnu/bin/ld: ไม่พบ -lz

โปรดแจ้งให้เราทราบวิธีการรวบรวมข้าม

แจ้งให้ทราบ

root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop/curl/arm_curl/curl-7.68.0# dpkg --print-foreign-architectures i386 aarch64 แขน64 root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop/curl/arm_curl/curl-7.68.0# dpkg --print-architecture เอเอ็มดี 64 root@ubuntu-virtual-machine:/home/ubuntu/Desktop/curl/arm_curl/curl-7.68.0# dpkg --add-architecture arm64 pkg-config-dpkghook: คำเตือน: สถาปัตยกรรม aarch64 ไม่ได้กำหนดไว้ในตารางสถาปัตยกรรม ละเว้น

ด้านล่างเป็นผลลัพธ์

ดึงข้อมูล 593 kB ใน 18 วินาที (32.4 kB/s) กำลังอ่านรายการแพ็กเกจ...เสร็จแล้ว N: การข้ามการได้รับไฟล์ที่กำหนดค่า 'main/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'restricted/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'universe/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'multiverse/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการได้รับไฟล์ที่กำหนดค่า 'main/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'restricted/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'universe/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'multiverse/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'main/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'restricted/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'universe/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'multiverse/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการได้รับไฟล์ที่กำหนดค่า 'main/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการรับไฟล์ที่กำหนดค่า 'restricted/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการได้รับไฟล์ที่กำหนดค่า 'universe/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' N: การข้ามการได้รับไฟล์ที่กำหนดค่า 'multiverse/binary-aarch64/Packages' เป็นที่เก็บ 'http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease' ไม่รองรับสถาปัตยกรรม 'aarch64' E: ดึงข้อมูลไม่สำเร็จ http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-security/main/binary-arm64/Packages 404 ไม่พบ [IP: 91.189.88.152 80] E: ดึงข้อมูลไม่สำเร็จ http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-updates/main/binary-arm64/Packages 404 ไม่พบ [IP: 91.189.91.39 80] E: ดึงข้อมูลไม่สำเร็จ http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal-backports/main/binary-arm64/Packages 404 ไม่พบ [IP: 91.189.91.39 80] E: ดึงข้อมูลไม่สำเร็จ http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/binary-arm64/Packages 404 ไม่พบ [IP: 91.189.91.39 80] E: ดาวน์โหลดไฟล์ดัชนีบางไฟล์ไม่สำเร็จ พวกเขาถูกละเลยหรือใช้ของเก่าแทน

โปรดแจ้งให้เราทราบวิธีการแก้ไข

โพสต์คำตอบ

คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าการถามคำถามมากมายจะปลดล็อกการเรียนรู้และปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวอย่างเช่น ในการศึกษาของ Alison แม้ว่าผู้คนจะจำได้อย่างแม่นยำว่ามีคำถามกี่ข้อที่ถูกถามในการสนทนา แต่พวกเขาไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและความชอบ จากการศึกษาทั้ง 4 เรื่องที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยตนเองหรืออ่านบันทึกการสนทนาของผู้อื่น ผู้คนมักไม่ตระหนักว่าการถามคำถามจะมีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลต่อระดับมิตรภาพระหว่างผู้สนทนา